Algemene voorwaarden

 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.prime-solutions.nl. 

1. ALGEMEEN 

1. Prime-Solutions gevestigd Zonnehorst 14, 7207 BT te Zutphen zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Prime-Solutions. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer. 

2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten. 

3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten. 

4. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten. 

5. Prime-Solutions houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van producten op het gebied van industriële verwarming, – koeling, drukmeting, grondstof transport en handling systemen, grijperdelen. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Prime-Solutions en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Prime-Solutions. Uitzondering hierop zijn aanbiedingen leveringen van Dynisco Polymeertest producten waar andere leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. 

2. Prime-Solutions kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden. 

3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Prime-Solutions worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst. 

4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig Recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Prime-Solutions gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. 

5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Prime-Solutions, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Prime-Solutions boven die van de afnemer. 

6. Afnemer gaat bij het plaatsen van een bestelling volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Ongeacht vermelding van zijn eigen inkoopvoorwaarden. 

3. OPDRACHTEN 

1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht. 

2. Prime-Solutions biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht. 

3. Prime-Solutions kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

4. Prime-Solutions is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met Algemene voorwaarden van Prime-Solutions, versie mei 2018 Pagina 2 van 8 betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 

4. OFFERTES 

1. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes. 

2. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is. 

5. FACTUREN 

1. Facturen worden na levering van de bestelde artikelen toegezonden. 

2. Facturen zijn het garantiebewijs. 

6. AANBIEDINGEN 

1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte. 

7. PRIJZEN 

1. Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, exclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en verpakkingskosten vanaf onze producenten binnen Europa. 

2. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Prime-Solutions gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en 

ongeacht of de wijziging voor Prime-Solutions al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Prime-Solutions het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst. 

3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Prime-Solutions op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst. 

4. Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht. 

5. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer. 

6. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld. 

8. BETALING 

1. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Op dat moment worden alle openstaande facturen van Prime-Solutions op de afnemer direct en volledig opeisbaar. 

2. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend. 

3. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Prime-Solutions aangewezen bankrekening. Algemene voorwaarden van Prime-Solutions, versie mei 2018 Pagina 3 van 8 

4. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Prime-Solutions op vergoeding van andere schade 

5. Alle door Prime-Solutions te maken gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de Verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen, zullen door de afnemer worden vergoed. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel. 

6. Niet tijdige betaling geeft Prime-Solutions het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. 

7. Prime-Solutions is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Prime-Solutions te bepalen wijze. 

8. Indien Prime-Solutions, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel. 

9. Het is de afnemer niet toegestaan betaling van de vordering op te schorten of verrekening toe te passen. Het is Prime-Solutions toegestaan haar vorderingen en de vorderingen van aan haar gelieerde ondernemingen met vorderingen van de afnemer te verrekenen. 

10. Prime-Solutions staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding. 

9. LEVERINGSTERMIJN 

1. Op producten en diensten van Prime-Solutions gelden afgesproken leveringstermijnen. 

2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Prime-Solutions. 

3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Prime-Solutions op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst. 

4. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort. 

10.RECLAMES 

1. De afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk bij levering nauwkeurig te (doen) te controleren (daaronder begrepen beschadigingen). 

2. De hoeveelheden, gewicht, samenstelling, zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, orderbevestiging, facturen of dergelijke documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet onmiddellijk na ontvangst en vóór verwerking en/of bewerking wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. 

3. Klachtmeldingen over geleverde goederen dienen door de afnemer schriftelijk bij Prime-Solutions gedaan te worden. Daarbij geldt het navolgende: 

– zichtbare gebreken vervallen indien de afnemer het gebrek niet binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen aan Prime Solutions schriftelijk heeft gemeld. 

– niet zichtbare gebreken ofwel alle andere eventuele gebreken dan omschreven onder leden 1 en 2 dienen binnen 5 werkdagen nadat de afnemer het gebrek heeft Algemene voorwaarden van Prime-Solutions versie mei 2018 Pagina 4 van 8 geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren schriftelijk bij te worden gemeld. Na deze termijn kan de afnemer geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie. 

4. Bij de schriftelijke melding van de klacht dient er nauwkeurig opgave te worden gedaan van de aard en grond van de klacht en het tijdstip van constatering. Ontbreekt deze opgave dan geldt de mededeling niet als een klacht. 

5. Na het ontdekken van enig gebrek is de afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende goederen onverwijld te staken en zal hij alle door Prime-Solutions voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen onder meer door Prime-Solutions in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik. 

6. De afnemer dient eventuele fouten in de factuur binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Prime-Solutions te hebben gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de factuur als juist en onbetwist geacht. 

7. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen door de afnemer geen grond kunnen vormen voor klachten, het vragen van schadevergoeding of een verzoek tot annulering van de opdracht. 

8. Klachten worden niet geaccepteerd op goederen, welke aangebroken dan wel geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of bewerkt. 

9. Een klacht ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen. 

10. Indien een reclame door Prime-Solutions gegrond wordt bevonden, heeft Prime-Solutions het recht de volgende keuze te maken: 

a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen. 

b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Prime-Solutions worden afgegeven. 

c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn. 

11. Retournering van geleverde zaken kan alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prime-Solutions en onder de door Prime –Solutions gestelde voorwaarden. Indien de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de goederen retourneert, dan komen alle kosten welke verbonden zijn aan terugzending, ten laste van de afnemer. Prime-Solutions is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te (laten) slaan tegen een vergoeding van 15% van het factuurbedrag inclusief btw. 

12. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen. 

11.GARANTIE 

1. Prime-Solutions garandeert dat geleverde producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. 

2. Op alle producten en diensten wordt een jaar garantie verleend met uitzondering van slijtdelen. 

3. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. 

4. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Prime-Solutions in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Prime-Solutions. 

5. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Prime-Solutions Algemene voorwaarden 

van Prime-Solutions, versie mei 2018 Pagina 5 van 8 wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden. 

6. Producten, voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Prime-Solutions. 

7. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Prime-Solutions in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. 

8. Prime-Solutions behoudt zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen. 

9. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Prime-Solutions het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald aan hand van de gebruiksperiode en de mate van technologische veroudering. 

12. ONTBINDING 

1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Prime-Solutions niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Prime-Solutions te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In deze gevallen is Prime-Solutions gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

2. Prime-Solutions is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 

3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Prime-Solutions. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft Prime-Solutions het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Prime-Solutions op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen. 

4. De afnemer is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 15.2, niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

13. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Prime Solutions is niet aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade, behoudens en voor zover de afnemer kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Prime-Solutions. Er is alleen maar sprake van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Prime-Solutions dan wel van bij Prime-Solutions werkzame personen die met de leiding van het bedrijf belast zijn. 

2. Prime-Solutions is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de afnemer. Onder indirecte schade wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, verminderde opbrengst, gemiste besparingen, letselschade, verlies aan goodwill, stagnatieschade, arbeidskosten, stilstandschade, rentekosten, reparatiekosten, hijs- en 

transportkosten, boetes, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, geleden door de afnemer, zijn ondergeschikten en bij of door de afnemer tewerkgestelde personen. 

3. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Prime-Solutions. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de goederen en werkzaamheden waarop de schade is Algemene voorwaarden van Prime-Solutions, versie mei 2018 Pagina 6 van 8 vastgesteld, althans waar de schade mee samenhangt. Prime-Solutions is gerechtigd de schade door een door Prime-Solutions aan te wijzen onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen. 

4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad. 

5. De afnemer is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade van derden. Indien de afnemer wordt aangesproken door schaden van derden dan verplicht de afnemer zich hierbij ons voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en rente. 

6. Prime-Solutions is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde goederen door de afnemer c.q. door derden. 

7. Prime-Solutions is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke Prime-Solutions door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien Prime-Solutions in de met de afnemer gesloten schriftelijke overeenkomst dan wel in onze andere voorschriften, die betrekking hebben op de goederen, wordt de afnemer geacht deze te kennen, tenzij hij Prime-Solutions schriftelijk onverwijld van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Prime-Solutions hem over deze voorschriften nader informeren. De afnemer verplicht zich te allen tijde zijn afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften. 

8. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt indien het niet binnen 1 maand nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, schriftelijk aan Prime-Solutions kenbaar is gemaakt (en Prime-Solutions schriftelijk aansprakelijk is gesteld). 

9. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de afnemer binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na die periode is de vordering tot schadevergoeding verjaard. 

14. OVERMACHT 

1. Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel 6:75 BW. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: brand, waterschade, overstroming, aardbeving, vulkanische uitbarsting, aswolken, atoomkernreacties, bodem-, lucht- en waterverontreiniging, terrorisme, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers, waaronder begrepen te late leveringen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, gijzeling, (bio-)chemische wapens en molest, diefstal, asbest, transportbelemmeringen, stakingen (georganiseerd en ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën, c.q. installaties, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Prime-Solutions als bij derden, van wie Prime-Solutions de benodigde materialen of grondstoffen 

geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer van Prime-Solutions, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of toedoen van Prime-Solutions ontstaan. 

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Prime-Solutions opgeschort. 

3. Indien door overmacht de levering meer dan 6 maanden wordt vertraagd, zijn zowel wij als de afnemer bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Prime-Solutions schadeplichtig wordt. 

4. Indien Prime-Solutions bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of als Prime-Solutions slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Prime-Solutions gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 5. In geval van overmacht kan de afnemer Prime-Solutions niet tot schadevergoeding Algemene voorwaarden van Prime-Solutions B.V., versie mei 2018 Pagina 7 van 8 aanspreken. 

15. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Prime-Solutions blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken -betaald en niet betaald- tot het moment waarop afnemer aan de verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten jegens Prime-Solutions heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die Prime-Solutions heeft of zal krijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door Prime-Solutions geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als de eigendom van Prime-Solutions te bewaren en voldoende te verzekeren en verzekerd te houden. 

2. De afnemer is gerechtigd om de door Prime-Solutions geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederenleverantie de betaling nog niet volledig heeft plaatsgehad, is de afnemer niet gerechtigd de goederen aan een derde te verpanden of als zekerheid aan een derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan een derde tot zekerheid over te dragen. 

3. De afnemer die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven. De kosten van terugname komen voor rekening van afnemer. 4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de Geleverde zaken, zolang niet alle vorderingen van Prime-Solutions zijn betaald. 

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Prime-Solutions of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. 

2. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Solutions te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Prime-Solutions van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is. 

3. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

4. Prime-Solutions is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten. 

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

1. De bevoegde rechter in de rechtbank Oost-Brabant locatie Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met de gesloten overeenkomst kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Prime-Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

2. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Algemene voorwaarden van Prime-Solutions, versie mei 2018 Pagina 9 van 9 Prime-Solutions. Zonnehorst 14 7207 BT Nederland Telefoon: +31 (0)575 570876 E-mail: info@prime-solutions.nl Website: www.prime-solutions.nl BTW: NL001383107B23 KvK: 63687305 Bank: Rabobank IBAN NL53 RABO0310772745. 

Jarenlange ervaring in proces-engineering
Klantgerichte out of the box oplossingen
Snelle service en korte lijnen

Partners

Prime Solutions werkt samen met de volgende partners op het gebied van innovatie en productontwikkeling